Regulamin dowozu dzieci

WEWNĘTRZNY REGULAMIN DOWOŻENIA DZIECI   Z SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1                                 

 W ŁOCHOWIE  DO ODDZIAŁU ZAMIEJCOWEGO   W KALISKACH

Regulamin został opracowany na podstawie  zarządzenia nr 3 Burmistrza Łochowa z dnia 14 stycznia 2009

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1.Organizatorem dowożenia dzieci z  Samorządowego Przedszkola    nr 1  w Łochowie do Oddziału Zamiejscowego w Kaliskach jest Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie.

2.Autobusy  odjeżdżają z  miejsca wyznaczonego przez organizatora  o godzinie ustalonej w planie dowozów.

3.Organizator określa trasę przewozu i przystanki dla autobusu.

4.Dzieci wsiadają/wysiadają z autobusu tylko w ustalonym przez organizatora miejscu :

a)    Łochów - Samorządowe Przedszkole nr 1  ul. Kolejowa 23

b)      Budziska - przystanek

c)     Gwizdały - przystanek

d)    Pogorzelec – przy sklepie

 

Rozdział II

Obowiązki Dyrektora Przedszkola

 

1.Dyrektor przedstawia rodzicom do wglądu  „ Regulamin dowożenia dzieci” i po zapoznaniu się z jego treścią zbiera pisemne oświadczenia oraz  zgodę na dowożenie dzieci.

2. Dyrektor Przedszkola sporządza listę dzieci dowożonych i przekazuje ją wraz z oświadczeniami do ZOSS w Łochowie w terminie do 20 września każdego roku.

3.Dyrektor dostosowuje rozkład jazdy autobusu do ramowego rozkładu dnia przedszkola.

4.Dyrektor w porozumieniu z wychowawcami czuwa nad prawidłowym przebiegiem dowożenia dzieci i zapewnia właściwą ilość opiekunów zgodnie z  zapisem w statucie.

5. Informuje z wyprzedzeniem o planowanej zmianie rozkładu jazdy autobusu związanej ze zmianą organizacji w danym dniu.Rozdział III

Obowiązki opiekunów

 

6.Zadania opiekuna autobusu:

·       sprawuje opiekę do nad dziećmi , które zostały przyprowadzone bezpośrednio do autobusu do chwili przyjścia nauczyciela pracującego w oddziale zamiejscowym w Kaliskach;

·       współpracuje z dyrektorem przedszkola oraz wychowawcami zajmującymi się dziećmi dojeżdżającymi w zakresie prawidłowej organizacji przewozu i zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa;

·       decyduje o wpuszczaniu i wypuszczaniu dzieci z autobusu na odpowiednich przystankach;

·       podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii pojazdu lub wypadku;

 

7.Zadania opiekuna – nauczyciela dojeżdżającego:

·       jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci:

- oczekujących na przyjazd autobusu;

- podczas trwania przejazdu;

-do chwili odebrania dzieci przez rodziców;

·       . w przypadku nieobecności opiekuna w autobusie jego obowiązki przejmuje nauczyciel pracujący w danej grupie, a w sytuacji większej liczby nauczycieli obowiązki przejmuje nauczyciel z najwyższym stażem pedagogicznym;

·       Nauczyciele pracujący w oddziale zamiejscowym w Kaliskach po przyjściu do przedszkola w Łochowie odbierają dzieci dojeżdżające z wyznaczonych sal i od tego czasu sprawują nad nimi opiekę;

·       O ustalonej godzinie nauczyciele wraz z pracownikami obsługi ubierają dzieci w szatni i wsiadają z nimi do autobusu;

·       Nauczyciele podczas przejazdu autobusem współpracują z opiekunem autobusu nad sprawnym wsiadaniem i wysiadaniem dzieci w miejscach wyznaczonych przez organizatora dowożenia jak również zwracają  uwagę na odbiór dzieci przez osoby do tego upoważnione;

·       po całodziennym pobycie dzieci w oddziale zamiejscowym w Kaliskach  dzieci powracają do przedszkola w Łochowie;

·        po wyjściu z autobusu nauczyciel prowadzi dzieci do budynku przedszkola, gdzie przekazuje dzieci  pod opiekę oczekującym rodzicom;

·        pozostałe dzieci prowadzi do wyznaczonych sal, w których oczekują na swoich rodziców.

Rozdział IV

Obowiązki dzieci

8.Dzieci dowożeni autobusem mają obowiązek dostosować się do zasad i poleceń opiekuna.

9.Zajmują  miejsca w autobusie wyznaczone przez opiekuna;

10. Dziecko może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodą Dyrektora, nauczyciela i pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

11.Dzieciom podczas jazdy nie wolno:

 

a)    hałasować

 

b)    wstawać z siedzeń, otwierać okna, zaśmiecać pojazd;

c)     rozmawiać z kierowcą;

d)    odpinać pasy bezpieczeństwa i  składać  podłokietniki zabezpieczające;

e)    niszczyć fotele oraz inne przedmioty znajdujące się w autobusie.

12.Za zniszczenia spowodowane w autobusie przez dziecko  odpowiadają finansowo rodzice lub opiekunowie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

14.W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzje podejmują:

a)    w czasie trwania dowozu- opiekun szkolnego autobusu;

b)    w innym czasie Dyrektor przedszkola.

15. Niniejszy regulamin jest przedstawiony wszystkim rodzicom i opiekunom prawnym w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2010