STRONA GŁÓWNA

 

UWAGA  !!!

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO SAMORZĄDOWEGO  PRZEDSZKOLA

NR 1 w ŁOCHOWIE

NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017  

 

 

Od 06. czerwca 2016r.

wydawane i przyjmowane są wnioski o przyjęcie dziecka
do przedszkola na rok 2016/ 2017

 

Przedszkole dysponuje 4 wolnymi miejscami:

 

- grupa 3-latków (Łochów)  -  1 miejsce

 

- grupa 4-latków (oddział Kaliska)  -  3 miejsca

 

Wniosek (wraz z odpowiednimi oświadczeniami) należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej przedszkola www.przedszkolelochow.pl, wypełnić i zwrócić z  załącznikami do sekretariatu.

 

 

Termin składania wniosków upływa

10. czerwca 2016r.

 

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej w przedszkolu 15-go czerwca 2016r.

 

UWAGA !!

 

W przypadku zakwalifikowania dziecka rodzice (prawni opiekunowie) dziecka są zobowiązani do podpisania „Umowy” w terminie
do 24.06.2016r.   do godz. 1500.

 

 

Niepodpisanie w/w umowy w wyznaczonym terminie oznacza skreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca
w przedszkolu
.

 

 

 

 

  „Dzieci nigdy nie słuchają starszych,

 

ale zawsze ich naśladują”

 

 James Baldwin 

 

       Dziecko XXI w. to symbol przyszłości, jego twórca i kreator. Priorytetem pracy naszej placówki jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków  dla wielokierunkowego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami i wrodzonym potencjałem oraz wspieranie jego potrzeb, zainteresowań i aktywności. Umiejętności i wartości, w które wyposażą nauczyciele  swoich wychowanków są bardzo istotne, ponieważ  dają podłoże do dalszego kształcenia.